PRISTUP INFORMACIJAMA

 

     Pravo na pravo pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija stranka ostvaruje usmenim ili pisanim (obrazac) podnošenjem zahtjeva Službeniku za informiranje Općine Lupoglav.

 

     Način predavanja zahtjeva:

 

      telefonom na broj   052/ 52 68 50 22

 

      faxom na broj         052/ 68 50 21

 

       e-mailom na adresu opcina-lupoglav@pu.t-com.hr

 

      poštom na adresu

                                   OPĆINA LUPOGLAV

                                   Lupoglav 17

                                   52426 Lupoglav

 

      osobno Službeniku za informiranje: radnim danom od 08,00 do 14,00

 

     Službenik za informiranje Općine Lupoglav

      Franko Baxa

 

      PREUZIMANJE OBRAZACA (Word dokument)

                Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.docx)

                Zahtjev za pristup informacijama (.docx)