AKTI SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LUPOGLAV

2020.

 

13.8.2020.

Akti s 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav, održane 13.8.2020. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LUPOGLAV ZA 2020.

Odluka o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora

ZAPISNIK 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

   

 

10.8.2020.

Najava saziva  22. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

 

26.5.2020.

Akti s 21. izvanredne sjednice održane elektroničkim putem 15.5.2020. 

Odluka o privremenom oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor koji služi obavljanju poslovne djelatnosti u razdoblju od 1. svibnja do 31. svibnja 2020.

Z A P I S N I K 21. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav, održane 15.  2020. godine elektroničkim putem

   

 

22.4.2020.

Akti s 20. izvanredne sjednice održane elektroničkim putem 17.4.2020.

Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan

Sporazum

 

Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Lupoglav

Odluka o privremenom oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor koji služi obavljanju poslovne djelatnosti u razdoblju od 1. ožujka 2020. do 30. travnja 2020.

Odluka o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora

Z A P I S N I K 20. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav, održane 17. travnja 2020. godine elektroničkim putem

  

 

10.3.2020.

Akti 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2019. godinu

Objava 3.3.

Akti za objavu

Z A P I S N I K s 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

  

 

2019.

 

13.12.2019.

Akti 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o otpisu nenaplativnih i zastarjelih potraživanja s osnova općinskih poreza i kamata

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE LUPOGLAV ZA 2019.

Odluka o donošenju Plana djelovanja za 2020. godinu

I. Izmjene Programa 2019.

Rješenje o imenovanju Povjerenstva

Proračun Općine Lupoglav 2020.g. s Projekcijom za 2021. i 2022.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke

Odluka o izvršenju Prororačuna za 2020.g.

Odluka o raspoređivanju redstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Vijeću

Programi za 2020. godinu

Z A P I S N I K

  

 

22.11.2019.

Akti 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke

ZAPISNIK-17. sjednice O.V.

  

 

19.9.2019.

Akti 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Lupoglav

Z A P I S N I K s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

  

 

30.8.2019.

Akti 15. Sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Zaključak o prestanku obnašanja dužnosti 1. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Zaključak o prestanku obnašanja dužnosti 2. potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Rješenje o izboru 1. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Rješenje o izboru 2. potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lupoglav

Odluka o osnivanju i utvrđivanju statusa Gospodarske zone Lupoglav

Z A P I S N I K  s 15.  sjednice Općinskog vijeća

  

 

7.6.2019.

Akti 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o nerazvrstanim cestama 2019

Odluka -pravne osobe od interesa za sustav CZ Općine Lupoglav

Odluka-Raspodjela 2018 Prog.gradnje 2018

Prog.održ.2018

God.izvj.proračuna 2018.

Godišnji plan r. sustava CZ-2019 LUPOGLAV

IZVJEŠĆE CZ 2018

Odluka o držanju kućnih ljubimaca

Z A P I S N I K sa 14. sjednice Općinskog vijeća

ZAKLJUČCI sa 14. sjednice Općinskog vijeća

 

 

12.03.2019.

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o  osnivanju Zajedničke službe komunalnog redarstva

 

31.01.2018.

Akti 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka-Otpis komunalne naknade 2019

Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Odluka o komunalnim djelatnostima - Lupoglav

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Odluka-otpis lokalnih poreza 2019

Odluka-otpis grobne naknade 2019

Z A P I S N I K 12. sjednice

.......................................

 

2018.

 

20.12.2018.

Akti 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Lupoglav za 2018.

Odluka-ugostiteljstvo

Odluka o osnovici plaće dužnosnika Općina Lupoglav Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2019.

Plan Proračuna Općine Lupoglav za 2019. sa projekcijom za 2020. i 2021.

Programi za  2019.

I. Izmjene Programa za 2018.

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća općine Lupoglav

  

 

6.12.2018.

10. redovna sjednica Općinskog vijeća

5.10.2018.

Akti 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Zapisnik 9. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu

Prilog 12 - Opis projekta Dolenja Vas -Ravno Brdo

.......................................

 

21.9.2018.

Akti 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća

.......................................

 

14.6.2018.

Akti 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

7. sjednica Općinskog vijeća
ZAPISNIK- 7. sjednice Općinskog vijeća

.......................................

 

19.4.2018.

Akti 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Akti 6. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

.......................................

 

30.1.2018.

Akti 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o povjeravanju poslova prikupljnja komunlanog otpada

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lupoglav za razdoblje 2017. – 2022. godine 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lupoglav

Plan gospodarenja otpadom Općine Lupoglav za razdoblje 2017. - 2022. godine

Zapisnik 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

.......................................

 

2017.

 

08.12.2017.

Akti 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

I.izmj.prog. Proračuna 2017
Programi Proračuna 2018
I.Izmj-dop. Proračuna 2017-1.dio
I.Izmj-dop. Proračuna 2017-2.dio
Odluka-financ.pol.stra. 2018
Odluka komunalne djelatnosti
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
PRORAČUN ZA 2018
Odluka o I. Izmjeni-izvrš.Pror.2017

.......................................

 

09.11.2017.

Akti 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Lupoglav

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lupoglav za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine

Zapisnik

.......................................

 

15.09.2017.

Akti 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Akti 2. sjednice Općinskog vijeća

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017.

Zapisnik

.......................................

 

21.06.2017.

Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

Akti 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

.......................................

 

28.03.2017.

ZAPISNIK 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre-Vodovod Butoniga d.o.o.

ODLUKA - Opća bolnica Pula

.......................................

 

16.03.2017.

ZAPISNIK 22. sjednice Općinskog vijeća

Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća za objavu u S.N.

Godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna za 2016.

Godišnji Plan razvoja sustava CZ za 2017.

Program ukupnog razvoja Općine Lupoglav od 2015. do 2020.

.......................................

 

2016.

13.12.2016.

ODLUKA o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

ODLUKA o financiranju političkih stranaka u 2017.

ODLUKA- sklapanje ugovora - KAŠTIJUN

ZAKLJUČAK o kupnji nekretnine

ZAPISNIK

.......................................

 

2016.

26.09.2016.

Zapisnik 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

.......................................

 

2015.

11.12.2015.

Proračun Općine Lupoglav za 2016. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune  Proračuna Općine Lupoglav za 2015. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lupoglav za 2015. godinu

Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2015. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lupoglav za 2016. godinu

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Lupoglav

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevineza javnu odvodnju

Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Lupoglav od 2015. do 2020. godine

Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2016. godinu

ZAPISNIK 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

.......................................

15.06.2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2014. godinu

Objava 13-15

Zapisnik i Zaključak

.......................................

16.03.2015.

Zaključak Općinskog vijeća i Izvješće o izvršenju PGO

 

2014

16.12.2014.

03.12.2014.

14.10.2014.

28.05.2014.

2013

17.12.2013

 

 

 

 

Povratak na DOKUMENTE