OBRAZAC PRIJAVA

 

Općinski načelnik Općine Lupoglav  r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

u šk. 2016./2017. godini

 

I.

            Općina Lupoglav u školskoj-akademskoj 2016./2017. godini zbog podizanja znanja i sposobnosti građana sa ovog područja, te zbog potpore i poticaja na daljnje školovanje učenika i studenata dodijelit će određen broj stipendija za nastavak njihova školovanja u srednjim školama i fakultetima izvan područja Općine Lupoglav, i to:

  1. Učenicima – pet  (5)  stipendija,
  2. Studentima – šest  (6) stipendija

bez obzira na vrstu škole ili studija.

 

            Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni učenici srednjih škola i studenti sveučilišnih (preddiplomskim i diplomskim) ili stručnih studija, za nastavak školovanja u srednjim školama, izvan područja Općine Lupoglav, koji kao i jedan od roditelja ili staratelja imaju stalno prebivalište najmanje prethodnih dvanaest (12) mjeseci (godinu dana), na području Općine Lupoglav, ako ispunjavaju uvjete i kriterije propisane ovim Pravilnikom. Stipendije se odobravaju  za period trajanja obrazovnog programa dotične srednje škole i fakulteta, a studentima i za vrijeme apsolventskog staža u trajanju od šest (6) mjeseci.

 

II.

            Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi Prijava za stipendiranje, u skladu s Pravilnikom o stipendiranju i ovim Natječajem.

            Visina, način i rokovi isplate, te obveze Stipendista prema Stipenditoru, bit će utvrđeni Ugovorom o stipendiranju između roditelja ili staratelja podnositelja Prijave  i Stipenditora, na osnovi Pravilnika iz stavka 1. ove točke Natječaja.

Stipendiju isplaćuje Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav, mjesečno, tijekom školske odnosno studijske godine, i to: učenicima od 1. rujna do 30. lipnja, a studentima od 1. listopada do 31. srpnja, s početkom isplate u prosincu.

Iznos mjesečne stipendije: 350,00 kuna za učenike i 750,00 kuna za studente.

 

III.

            Učenici i studenti kojima bude odobrena stipendija za nastavak školovanja u javnim srednjim školama i fakultetima preuzet će ugovornu obvezu da će po završetku školovanja raditi na području Općine – Stipenditora.

 

IV.

            Prijave na ovaj Natječaj podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lupoglav na propisanom obrascu Prijave koji se može dobiti u sjedištu Općine. Prijavu potpisuje podnositelj prijave i jedan od roditelja ili staratelj.

Prijavi za Natječaj prilaže se:

  1. Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva, sa priloženim uvjerenjem Policijske postaje Pazin o prijavi prebivališta za Stipendistu i jednog od roditelja ili staratelja (izvornik),
  2. Presliku svjedodžbe odnosno indeksa ili druge mjerodavne isprave s ocjenama postignutim u prethodnoj godini školovanja/studiranja, - uz predočenje originala tih isprava ili ovjerene od dotične srednje i više škole ili fakulteta,
  3. Uvjerenje o redovitom upisu u školu odnosno uvjerenje o upisu na visoko učilište (sveučilište, veleučilište ili visoku školu) za podnositelja Prijave,
  4. Drugi dokumenti koji su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta Natječaja.

V.

            Na osnovi ovog Natječaja stipendija se može dodijeliti redovnim učenicima i studentima u javnim srednjim školama i fakultetima koji imaju stalno prebivalište na području Općine Lupoglav najmanje prethodnih dvanaest (12) mjeseci.

            Prijave na Natječaj s ispravama i dokumentacijom iz točke IV. iz ovog Natječaja dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lupoglav od 1. rujna do 31. listopada 2016. Nepotpune Prijave i Prijave dostavljene izvan roka utvrđenog ovim Natječajem neće se uzimati u razmatranje.

            Dodatne obavijesti u vezi s provedbom ovog Natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lupoglav.

            Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se oglasnoj ploči Općine Lupoglav, dostavlja se Osnovnoj školi u Lupoglavu i srednjim školama na području Grada Pazina, a obavijest o tome objavit će se na web stranici Općine Lupoglav (www.lupoglav.hr) i “Glasu Istre”.

 

KLASA: 602-01/16-01/04

URBROJ: 2163/07-01-01-16-2

Lupoglav,  23. svibnja 2016.

 

Općinski načelnik

Franko Baxa, v.r.

 

OBRAZAC PRIJAVA